Företagets hälsa och säkerhet

Något som är viktigt på en arbetsplats är arbetsmiljön och sedan länge så finns det en lag som säger vad man som företag ska tänka på när det gäller arbetsmiljön. Det är företagets skyldighet att arbetsmiljölagen följs och att åtgärder sker vid uppkomsten av brister och liknande.

Det kan var allt från att det är tillräckligt med ljus på arbetsplatsen till att brandsäkerhet fungera som det ska. Det är idag enkelt att köpa in brandsläckare och annat som kan hjälpa till vid en eventuell brand. Att utbilda personalen i hantering vid olika tänkbara scenarier är också viktigt. Det kan vara att få lära sig HLR eller hur man ska hantera en krissituation på arbetsplatsen.

Även den psykosociala miljön är viktig. Det är av vikt att man trivs på sin arbetsplats och i dagens moderna samhälle så tycker man att mobbning inte borde förekomma men det dyker ändå upp ibland. Detta är något som alla arbetsplatser borde stäva och det ska inte förekomma på en arbetsplats. Det gäller att förändra företagets kultur till något positivt, där alla känner sig delaktig och får vara med och bygga upp en positiv företagskultur.

Slutligen så gäller det att alla på företaget drar åt samma håll, man får ordna med kickoffer eller annat som gör att arbetsmiljön förbättras. Anser man sig ha en bra arbetsmiljö så gäller det att underhålla den så det inte förändras till det sämre.