Få hjälp med att hantera farligt avfall

I våra hushåll idag använder vi många olika kemikalier och farliga ämnen eller produkter med dessa i. Det är livsviktigt att vi inte häller ämnena i soppåsen eller i avloppet. Då kommer de tillbaka till oss på något sätt.

Om du blandar det med avfallet i soppåsen kommer kemikalierna ut i vår luft genom förbränning. Farligt avfall är nämligen avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skador på antingen människor, djur eller ekosystem om den som ger upphov till det inte hanterar det rätt. Exempel på farligt avfall är nagellack, färg och limrester, bilbatterier, glödlampor, bekämpningsmedel med mera.

Insamling av farligt avfall

Experter som är säkra på vad de gör ska hantera det farliga avfallet. Swoosh servar industrin med hög miljöteknisk miljökompetens och kan snabbt vara på plats. Det är dock hushållen som har ansvar för att det farliga avfallet sorteras ut från övrigt hushållsavfall samt att det lämnas in på rätt sätt och rätt plats.

Enligt miljöbalken har kommunerna ansvar för insamling, transport och behandling av hushållens farliga avfall. Genom att till exempel ha flera olika insamlingssystem till sina invånare kan kommunerna ge en bättre service samt göra det lättare att göra rätt.